SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 https://rfdRáday Felsőoktatási Diákotthon Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Preambulum

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése, mint alapító a Ráday Felsőoktatási Diákotthon ( a továbbiakban: Diákotthon) Szervezeti és Működési Szabályzatát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.tv., a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásáról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.rend. és a Magyarországi Református Egyház törvényeivel összhangban az alábbi szerint határozza meg:

 1. A DIÁKOTTHON NEVE, CÍME, BÉLYEGZŐ LENYOMATA

(1) Az intézmény elnevezése: Ráday Felsőoktatási Diákotthon (a továbbiakban: diákotthon)

Az intézmény rövidített neve : RFD

(2) Az intézmény alapítója: Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése

(3) Az intézmény jogállása: A Magyarországi Református Egyház belső szabályai szerint jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási diákotthon

(4) A diákotthon székhelye: 1092 Budapest IX., Ráday u. 28.

(5) Adószáma: 18146671-1-43

(6) Bankszámla száma: 10405004-00026941-00000008

(7) Telefon: +36-1-……………., tel./fax: +36-1-…………….

(8) email cím: rfd@raday28.hu

(9) Honlap: https://rfd.dmrek.hu

 

 1. AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS ALAPELVEI

1.§ Alapelv

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon (rövidített neve: RFD) a Dunamelléki Református Egyházkerület alapításában és fenntartásában felsőoktatási diákotthonként működő, önálló gazdálkodású, belső egyházi jogi személyiségű szervezeti egység, mely a Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar (KRE-HTK) egyetemi képzési rendjéhez és céljaihoz kapcsolódva a fizikai körülmények mellett biztosítani kívánja az itt lakó hallgatók számára a tanulás, a közösségi élet és a keresztyén hit és erkölcs területén, pedagógiai-, lélektani-, szociális- és spirituális szempontok figyelembevételével a hivatásformáló közösségi együttélés lehetőségét.

A Diákotthon együttélési koncepciója három pillérre épül:

(1) Krisztus-központú: működése és tevékenysége közben Krisztus tanítvánnyá tevő és a Krisztus-testbe betagoló munkáját teszi központi szemléletévé;

(2) Diákközpontú: szem előtt tartja a hallgatók egyetemi képzésből adódó meghatározottságait, az életkorukhoz kapcsolódó életfeladataikat, korosztályos közösségi működésüket, az előttük álló életpályából adódó szempontokat, az egyéni élethelyzetből adódó kihívásokat, nehézségeket, akadályoztatásokat;

(3) Egyházközpontú: tevékenységét a Magyarországi Református Egyház, azon belül a Dunamelléki Református Egyházkerület intézményi keretei és egyházi, szocializációs közegén belül végzi.

2.§ Cél

A fentieket figyelembe véve a következő célokat tartja maga előtt:

(1) A tanulás feltételeinek biztosítása: szilenciumi renddel támogatott, önkéntesen használt tanulószobák, könyvtár használat, tanulócsoportok, korrepetálást biztosító tanulópárok.

(2) A személyes és közösségi hit megélésének támogatása: a diákotthonban szolgáló spirituálisok és a szakmai vezető koordinálásával.

(3) A pihenés, rekreáció feltételeinek biztosítása: egymás egyéni életterének, pihenésének tiszteletben tartására való nevelés/szocializáció; sportlehetőségek.

(4) Személyes életviteli tanácsadás lehetősége: a felnőtté válás, egyéni életvezetés csoportos, kreatív elsajátítása, támogatása.

(5) A kulturált kikapcsolódásra, szórakozásra ösztönzés: igényes szabadidő eltöltéséhez alternatívák biztosítása, önszerveződés szorgalmazása.

(6) Lelki segítségkérés és egymás hordozás kultúrájának kialakítása: lelkigondozói-, szupervíziós lehetőségek, mentori kapcsolatok.

(7) A leendő egyházi alkalmazottakhoz méltó keresztyén életvitelhez szükséges tulajdonságok és ismeretek elmélyítése.

(8) Leendő kollegiális (lelkészi, vallástanári) kapcsolatok, lelki kiskörök megalapozása.

(9) A hallgatók egyetemi közéleti és önkormányzati szerepvállalásainak támogatása.

(10) A KRE-hez kapcsolódó hagyományok feltérképezése, azok megerősítése, újabbak meghonosítása.

(11) A KRE további karjaival, kollégiumaival való ismerkedés, kapcsolattartás, keresztyén értelmiségi háló kialakulásának szorgalmazása.

(12) A közös diakóniára, egyházi szolgálatra és kitekintésre bátorítás, támogatás.

(13) Teremtésvédelmi szemlélet kialakítása és gyakorlása a közösen használt és gondozott élettérben.

3.§ Együttműködés

A célok megvalósításában a diákotthon szakmai vezetése együtt gondolkodik és működik a következő szervezeti egységekkel és munkatársakkal: Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége; KRE és annak vezetése, egyetemi lelkészei; KRE-HTK vezetése, Tanári Kara, Hallgatói Önkormányzata, spirituálisai; Ráday Könyvtár; Török Pál Szemináriumi Könyvtár.

4.§ Kapcsolat a KRE Hittudományi Karával

(1) A diákotthon elsőrenden a KRE Hittudományi Karán (a továbbiakban: KRE HTK) nappali lelkész- és vallástanár-képzésben tanulmányokat végző hallgatók együttélő közössége. Az intézmény részükre az adott tanév őszi félévében a KRE HTK Dékáni Hivatala által megadott létszám és névsor alapján, a diákotthonra érvényes felvételi eljárástól függetlenül helyet biztosít.

(2) Bár a képzési rend szerint a KRE-HTK hallgatói speciális közösségeket is alkotnak (évfolyam, teológus-lelkész szakosok közössége, vallástanár szakosok közössége), a diákotthon szoros együttműködésben a KRE-HTK vezetésével, Tanári Karával, a spirituálisokkal és a KRE-HTK Hallgatói Önkormányzatával, fő céljának tekinti a lelkészi-, vallástanári hivatásra készülés támogatását az együttélés idejében.

(3) Ugyanígy célul tűzi ki a közösség gyakorlását a diákotthon nem hitéleti tanulmányokat folytató lakóival.

III. AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁJA

5.§ A diákotthon szakmai vezetése

(1) A diákotthon szakmai irányítója a diákotthon vezető, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület alkalmazásában álló főállású intézeti lelkész, lehetőség szerint a KRE-HTK minősített oktatója, aki jártas nevelői/lelkigondozói/spirituális területen.

(2) A diákotthon vezető a diákotthon életének közvetlen irányítója, aki munkájával elősegíti, hogy a diákotthon céljainak megfelelően (vö. II. fejezet) működjön.

(3) A diákotthon vezető feladatai:

 1. a) A diákotthon szakmai és lelki vezetése, képviselete minden olyan ügyben, amely nem pénzügyi vonatkozású;
 2. b) az intézmény szakmai programjának kidolgozása, felelős és következetes megvalósítása;
 3. c) részvétel a Diákotthoni Felvételi Bizottság munkájában;
 4. d) a Diákotthon Házirendjének (a továbbiakban: DH) alakítása, betartásának ellenőrzése, módosításainak ismertetése;
 5. f) a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnökeként a Bizottság munkájának irányítása;
 6. g) félévenkénti Diákotthoni Közgyűlés összehívása és levezetése;
 7. h) közvetlen kapcsolattartás a diákotthon gazdasági vezetésével, a Hallgatói Presbitériummal, a KRE HTK vezetésével, Kari Tanácsával, spirituálisaival.

(4) A diákotthon vezetőt szükség esetén igazgatási kérdésekben az RFD gazdagsági vezetője helyettesíti; nevelői, lelkészi, lelkigondozói kérdésekben a spirituális(ok).

(5) A diákotthon szakmai vezetője szolgálatáról, munkájáról évente az Egyházkerületi Közgyűlés felé tartozik beszámolási kötelezettséggel.

6.§ Spirituális szolgálatok

(1) A diákotthon spirituálisi feladatait a diákotthon vezető koordinációjával a HTK spirituálisa(i) látják el.

(a) A főállású spirituális elsőrenden a teológus hallgatók, a félállású spirituális a vallástanár és nem hitéleti szakos benntlakók felé végzi a spirituális szolgálatot.

(b) A férfi spirituális elsőrenden a fiú hallgatók, a női spirituális a lány hallgatók lelkigondozója, lelkikísérője.

(2) A spirituális feladatai a diákotthonnal összefüggésben:

 1. a) Lelkigondozói és lelkikísérői beszélgetések biztosítása a kollégium lakóinak;
 2. b) A félév megkezdése előtt legkésőbb két héttel javaslattétel a diákotthonban végzett spirituálisi feladatokra nézve, és annak egyeztetése a diákotthon vezetővel;
 3. c) A félév zárása utáni két hétben félévi összesítés elkészítése a diákotthon vezető felé a megvalósult szolgálatokról.
 4. b) Kapcsolattartás és együttműködés az diákotthon vezetővel, a diákotthon Hallgatói Presbitériumával, valamint a Hallgatói Presbitérium közösségi és hitéletért felelős tagjaival és a hozzájuk kapcsolódó szolgálócsoporttal az egyéni és közösségi hit támogatása területén.
 5. c) A felvetődő és hatáskörén kívül eső problémák továbbítása a diákotthon vezető, illetve szükség esetén a gazdasági vezető felé.
 6. d) A diákotthon vezető távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítés az intézmény belső életét érintő nevelői, lelkészi, lelkigondozói ügyekben.

 

7.§ Gazdasági vezetés

(1)    A diákotthon gazdasági irányítója a  Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége által kinevezett gazdasági vezető.

(2) A gazdasági vezető feladatai:

 1. a) a diákotthon gazdasági vezetése és képviselete minden olyan ügyben, amely pénzügyi és üzemeltetési vonatkozású;
 2. b) a gazdasági vezető koordinálja az intézmény zavartalan működését, biztosítja a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársak felvételét, meghatározza munkaköri leírásukat, irányítja munkájukat.
 3. c) a diákotthon éves költségvetésének és zárszámadásának elkészítése, felterjesztésük az Egyházkerületi Tanács, ill. az Egyházkerületi Közgyűlés elé.
 4. d) a diákotthon pénzügyi elszámolási és könyvelési rendjének elkészítése és felügyelete, a TB és az APEH felé szükséges határidős jelentések elkészíttetése és beküldése.
 5. e) utalványozás, esetenként az utalványozási jog átruházása a diákotthon vezetőre;
 6. g) döntéshozatal a diákotthoni térítési díjakról, ill. azok mérsékléséről;
 7. h) kapcsolattartás a diákotthon vezetővel és a Hallgatói Presbitériummal;
 8. i) a diákotthon vezető helyettesítése annak akadályoztatása esetén igazgatási ügyekben;
 9. j) távolléte, akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőt a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője helyettesíti, teljes jogkörben.

 

8.§    Adminisztráció

(1) A diákotthon adminisztrációját a gazdasági vezető által megbízott munkavállaló végzi.

(2) Az adminisztrátor feladatai:

 1. a) az iratok és dokumentumok kezelése (iktatás, tárolás, postázás) a vonatkozó törvények és szabályok betartásával;
 2. b) a jelentkezések nyilvántartása és összesítése a felvételi folyamathoz;
 3. c) bentlakók adatainak és a szoba-beosztásának a nyilvántartása, aktualizálása;
 4. d) diákotthoni térítési díjak nyilvántartása, a késők és elmaradók figyelmeztetése, ennek eredménytelensége esetén a díjfizetés elmaradásának jelentése a gazdasági vezetőnek;
 5. e) jegyzőkönyvvezetés felvételi eljárás és fegyelmi tárgyalás esetén;
 6. f) a diákotthon internetes jelentkezési és működési felületeinek felügyelete, rendben tartása.

 

9.§ Karbantartás, takarítás, portaszolgálat, internetszolgáltatás

A diákotthon az épületet az alapító tulajdonostól teljeskörű üzemeltetéssel veszi igénybe, térítés ellenében.

 1. A DIÁKOTTHON LAKÓKÖZÖSSÉGE

10.§     A diákotthon lakóinak érdekképviselete

A diákotthon lakóinak érdekképviseletét az  5 (öt) tagú Hallgatói Presbitérium látja el. Tagjai a hallgatói szószóló, a közösségi-, a tanulmányi-, az otthonfelelős- és a kommunikációs presbiter, utóbbi kettőt a nem teológus szakon tanuló hallgatók sorából választja meg a Diákotthoni Közgyűlés. Kettőjük közül az egyik a Hallgatói Presbitériumban az elnökhelyettes tisztséget is betölti. A Hallgatói Presbitérium tagjai részére költségtérítés állapítható meg.

11.§    A Diákotthoni Közgyűlés

(1)    A Diákotthoni Közgyűlés a diákotthon teljes lakóközösségének fóruma, melyet a diákotthon vezető köteles félévenként összehívni. A Diákotthoni Közgyűlés megtartásának határideje az őszi félévben október utolsó hétfői munkanapja, a tavaszi félévben pedig március utolsó hétfői munkanapja.

(2)  A Diákotthoni Közgyűlés választó és választható tagja minden hallgató, aki az összehívás időpontjában diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

(3)   A Diákotthoni Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezők több, mint 50%-a jelen van. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni.

(4)   A Diákotthoni Közgyűlés az őszi ülésén titkos szavazással egy évre választja meg a diákotthoni Hallgatói Presbitérium két nem teológus szakon tanuló tagját, és dönt arról, hogy kettőjük közül ki legyen a Hallgatói Presbitériumban az elnökhelyettes.

12.§    A diákotthon Hallgatói Presbitériuma

(1) A Hallgatói Presbitérium feladatai különösen:

 1. a) a diákotthonban a közösségi együttélés koordinálása, formálása, fejlesztése, felügyelete a szolgáló csoportok tagjaival való együttműködésben;
 2. b) a diákotthonban az egyéni hitélet és a hivatásra készülés közösségi támogatása;
 3. c) a diákotthonlakók érdekképviseletének ellátása;
 4. d) kapcsolattartás a diákotthon vezetésével és spirituálisaival;
 5. e) a hallgatói szószóló révén részvétel a Diákotthoni Felvételi Bizottság és a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság munkájában;
 6. f) a diákotthoni élettel összefüggő aktuális problémák megoldása együttműködésben a diákotthon vezetővel.

(2) A Hallgatói Presbitérium működésének részletes szabályaira a diákotthoni jogviszonnyal rendelkező hallgatók – a hatályos jogszabályok és a diákotthoni SZMSZ figyelembe vételével – külön szabályzatot dolgozhatnak ki. A szabályzatot a Diákotthoni Közgyűlés egyszerű többséggel fogadja el, és a diákotthon szakmai és gazdasági vezetője közös aláírással léptetik hatályba.

13.§     A diákotthon lakójának jogai és kötelességei

(1)    A diákotthon lakójának jogai különösen:

 1. a) részt venni a Diákotthon Közgyűlésén, ott választó és választható;
 2. b) igénybe venni a diákotthon szolgáltatásait, valamint a diákotthon által biztosított tanulmányi, hitéleti, művelődési, szórakozási és sportolási lehetőségeket – az együttélésből eredő, valamint a megóvási kötelezettség szükségszerű kötöttségeinek betartásával;
 3. c) részt venni a diákotthoni rendezvényeken;
 4. d) a számára kijelölt férőhely, valamint a közös helyiségek zavartalan használata;
 5. e) a diákotthonnal kapcsolatos személyes vagy közösséget érintő kérdéseivel és észrevételeivel a diákotthon vezetőségéhez fordulni;
 6. f) élet- és hitproblémák esetén segítséget kérni a diákotthon vezetőtől és spirituálisaitól.

(2)    A diákotthon lakója köteles:

 1. a) aktív módon résztvenni a diákotthon együttélését biztosító közösségi alkalmakon;
 2. b) felelősen végezni a félév elején választott szolgálati területet;
 3. c) választott szolgálata kapcsán együttműködni a szolgálócsoport vezetőjével és a szolgálócsoport többi tagjával;
 4. e) a diákotthon szabályaiban és azok mellékleteiben foglaltakat maradéktalanul betartani és betartatni.
 5. f) a diákotthon jó hírnevét megőrizni;
 6. g) a diákotthonnak szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt megtéríteni;
 7. h) a diákotthonban felfedezett hibákat, rongálásokat azonnal jelenteni;
 8. i) a rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni;
 9. j) elősegíteni a diákotthon munkatársainak munkáját hiteles adatszolgáltatással a lakónyilvántartáshoz és egyéb okmányokhoz;
 10. k) határidőben megfizetni a térítési díjakat;
 11. l) a diákotthoni takarítás és ellenőrzések során segíteni a felelősök munkáját;
 12. m) diákotthoni jogviszonyának megszűnésekor elhagyni a diákotthont.

(3) A külön nem szabályozott kérdésekben a Felsőoktatási Törvény és a kapcsolódó jogszabályok irányadóak.

A DIÁKOTTHONHOZ TARTOZÓ TEREK, HELYSÉGEK

14.§ A diákotthonhoz tartozó terek

(1) A diákotthon közvetlen igazgatási körébe tartozó terek, amelyek használatára nézve a diákotthon szabályzatai, a gazdagsági vezető és a diákotthon vezető intézkedései az érvényesek: kollégiumi szobák, a kollégiumi konyhák és hozzájuk tartozó teraszok, kollégiumi tanulószobák, tetőtéri közösségi helyiségek és terasz, vezetői irodák.

(2) A használatukra vonatkozó részletes rendelkezéseket a mindenkori házirend szabályozza.

(3) A diákotthon lakói a KRE-HTK házirendjében foglaltak szerint használhatják a következő tereket és funkciókat: közösségi leülők, zeneterem, tantermek, könyvtár, HÖK iroda, spirituális szoba.

(4) Közös használatban vannak a kápolna, a Hallgatói Presbitérium tárgyalója, konditerem, büfé, kávézó, étterem.

 1. DIÁKOTTHONI ELHELYEZÉS

15.§    Jelentkezés és felvétel

(1)    A hallgató diákotthoni elhelyezése felvételi vagy jogviszony-hosszabbítás alapján egy tanévre történik. A teológus és vallástanár hallgatókon, a Makovecz és Erasmus programmal érkezőkön túl diákotthoni elhelyezésre irányuló kérelemmel a Budapesten működő felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók, továbbá azok a személyek élhetnek, akik felvételt nyertek Budapesten működő felsőoktatási intézménybe.

(2)  A felvételi és jogviszony-hosszabbítási ügyekben a Diákotthoni Felvételi Bizottság dönt. A Bizottság tagjai: a diákotthon vezető (mint a Bizottság elnöke), a diákotthon gazdasági vezetője, a két spirituális, a hallgatói szószóló. A felvételi bizottság jegyzőkönyvét az adminisztrátor vezeti.

(3) Túljelentkezés esetén a diákotthon vezető felvételi meghallgatást rendelhet el, melyre írásban behívja az esetlegesen pozitív elbírálásban részesíthető jelentkezőket.

(4)  A felvételi kérelmek elbírálásának általános szempontjai:

 1. a) pontosan, hiánytalanul (kötelező mellékletekkel), a felhívásban megadott határidőig beérkezett jelentkezés, melyet az adminisztrátor ellenőriz és a döntéshez előkészít;
 2. b) a kérelmező a KRE valamely karán folytatja felsőfokú tanulmányait;
 3. c) a kérelmező lakhelye és tartózkodási helye nem azonos a diákotthon székhelyével, illetve annak vonzáskörzetén (Budapest 30 km-es körzete) kívül esik.

(5) A felvételi kérelmek elbírálásának pontszámítási módját, speciális szempontjait a diákotthon vezető minden év május 31-ig közzétett felvételi felhívásában közli.

(6) A kérvényező/jelentkező hallgatót a Diákotthoni Felvételi Bizottság elnökének döntése alapján az adminisztrátor értesíti a döntés eredményéről.

16.§     A felvételi kérelem, hosszabbítási kérelem

(1) A diákotthoni elhelyezéshez a nem KRE-HTK-s hallgatóknak tanévenként kérelmet (felvételi, ill. jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem) kell benyújtania a Diákotthoni Felvételi Bizottsághoz a diákotthon hivatalos digitális felületén.

(2) Diákotthoni jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelemmel azok a hallgatók élhetnek, akik a kérelem benyújtását megelőző félévben a diákotthon lakói voltak, és hallgatói jogviszonyuk továbbra is fennáll. Passzív félév idejére a jogviszony meghosszabbítása nem kérelmezhető.

(3)   A jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet a felhívásban lévő határidőig kell benyújtani. A határidők be nem tartása jogvesztéssel jár. A hosszabbítással kapcsolatos döntést legkésőbb  augusztus 10-ig kell meghozni.

(4) Az első évre felvételt nyert hallgatóknak a felvételi kérelmet az azévi felhívásban szereplő dátumig  van lehetőségük benyújtani.

(5)  A felvételi kérelemhez csatolandó mellékletek:

 1. a) hallgatói jogviszony hivatalos igazolása, ill. egy olyan igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező államilag támogatott képzésre nyert-e felvételt;
 2. b) a jelentkező lelkipásztorának – református gimnáziumban végzett felvételiző esetében vallástanárának – ajánlása a honlapról letölthető melléklet szerint;
 3. c) érettségi bizonyítvány másolata.
 4. d) a kérelmező motivációs levele, amiben beszámol hitéleti és közösségi életéről az egyházban;
 5. e) ha a kérelmező lelkészcsaládban él, az esperes igazolása a lelkész szolgálati területéről;
 6. e) a kérelmező szociális helyzetét igazoló dokumentumok: a melléklet alapján kitöltött méltányossági dokumentum, azok alapjául szolgáló munkáltatói igazolások

(6) A jogviszony hosszabbítási kérelemhez csatolandó mellékletek:

 1. a) a leckekönyv másolata;
 2. b) lelkészi ajánlás a honlapról letölthető melléklet szerint azon gyülekezet lelkipásztorától, amelynek életében a kérvényező aktívan részt vesz, mely kitér a végzett szolgálati területekre;
 3. c) a hallgatói jogviszony igazolását a félévkezdést követő 10 napon belül kell benyújtani;
 4. d) a kérelmező motivációs levele, amiben beszámol hitéleti és közösségi életéről az egyházban és a diákotthonban;
 5. e) ha a kérelmező lelkészcsaládban él, az esperes igazolása a lelkész szolgálati területéről;
 6. f) a kérelmező szociális helyzetét igazoló dokumentumok: a melléklet alapján kitöltött méltányossági dokumentum, azok alapjául szolgáló munkáltatói igazolások.

17.§ Teológus hallgatók diákotthoni elhelyezése

(1)  A Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége döntése értelmében a teológus hallgatók lelkészi hivatásukra kötelező kollégiumi bentlakással készülnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól – indokolt esetben – írásban kérhető felmentés.

(3) A felmentésről a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége a diákotthon vezető előterjesztése alapján, a KRE-HTK dékánja és a Hallgatói Presbitérium véleményének bekérése mellett dönt.

18.§ Házaspárok diákotthoni elhelyezése

(1) A RFD helyet biztosít az egyházi szolgálatra készülő házaspároknak korlátozott számban.

(2) Ez minden esetben egyéni elbírálás alá esik. Az erre vonatkozó kérvényt a felvételi eljárással párhuzamosan kell benyújtani, a felhívásban foglalt időpontok betartásával.

(3) A házaspárok elhelyezésére vonatkozó rendelkezések:

 1. a) Diákotthoni elhelyezés a kollégiumi díjszabásban meghatározott összeg ellenében csak a nappali tagozaton tanuló házastárs esetében lehetséges. Tanulmányokat nem folytató házastárs a diákotthonnal kötött bérleti szerződés és az abban foglalt díj megfizetésével lakhat az intézményben.
 2. b) Mivel a diákotthon nem alkalmas gyermeknevelésre, így gyermekes családokat az RFD nem tud elszállásolni. Gyermekvárás időszakában a további lakhatási lehetőségeket a Dunamelléki Egyházkerület Üzemeltetési Főigazgatójával, mint a Fenntartó képviselőjével köteles a házaspár egyeztetni.

19.§   Diákotthoni díjak

(1)  A diákotthoni elhelyezésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A diákotthoni felvétel, ill. a diákotthoni jogviszony meghosszabbítása előtt a gazdasági vezető utasítása nyomán a diákotthon minden év május 31-ig közzétett felvételi felhívásában tájékoztatást ad az adott tanévre vonatkozó térítési díj összegéről (vö. III. 7.§. (2) i)).

(3) A diákotthonba való beköltözéskor kauciót kell fizetni, amelynek mindenkori összege azonos az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók havi diákotthoni térítési díjával.

20.§   Diákotthoni tagsági jogviszony

(1) Diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezik az adott félévben az a hallgató, aki a tanulmányi év kezdetén, ill. a felvételi értesítésben megszabott időpontig elfoglalta diákotthoni lakhelyét, miután kérelme/jelentkezése pozitív elbírálásban részesült.

(2)  A hallgató diákotthoni tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik a tanév végén.

(3)  A hallgató diákotthoni tagsági jogviszonya és elhelyezése megszűnik:

 1. a) a felvételről és beköltözésről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor,
 2. b) a hallgatói jogviszony megszűnésével,
 3. c) a diákotthonból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
 4. d) ha a hallgató diákotthoni elhelyezését fizetési hátralék miatt – a hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntetik, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
 5. e) ha a hallgató diákotthoni tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,
 6. f) ha a hallgatót másik diákotthon vagy kollégium átvette, az átvétel napján,
 7. g) ha a hallgató a tanév megkezdése után 10 napon belül nem igazolja tanulmányi viszonyát az adott félévre az egyetem, vagy a főiskola által kiállított hivatalos igazolással.

 

 1. FEGYELMI ELJÁRÁS ÉS DIÁKOTTHONI FEGYELMI BIZOTTSÁG

21.§    Fegyelmi eljárás

(1)    A diákotthoni élet szabályai (Diákotthoni Házirend /DH/), illetve a KRE Etikai Kódexe ellen vétők felelősségre vonása fegyelmi eljárás keretében történik. A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes körülményére – így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a következményekre, a jogsértő magatartás ismétlésére, az elkövetett cselekmény súlyára – figyelemmel kell lenni.

(2)    A fegyelmi eljárás lefolytatására a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság hivatott. A Bizottság tagjai: a diákotthon vezető (mint a Bizottság elnöke), a diákotthon gazdasági vezető és a hallgatói szószóló.

(3)    Fegyelmi büntetések:

 1. a) megrovás (szóbeli figyelmeztetés és intés),
 2. b) szigorú megrovás (figyelmeztetés és intés írásban),
 3. c) kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
 4. d) a diákotthoni elhelyezés felfüggesztése,
 5. e) diákotthoni jogviszony megszüntetése és kizárás a diákotthonból.

(4)    A fegyelmi eljárás menete:

 1. a) A fegyelmi eljárás megindításáról a diákotthon vezető, mint a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke írásban értesíti a hallgatót.
 2. b) A fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.
 3. c) Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is indokolja, az érintett hallgató vagy a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság tagja írásban tárgyalást kérhet.
 4. d) A tárgyalásra a Bizottság elnöke hívja meg az érintetteket és a Bizottság tagjait. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg.
 5. e) A Bizottság meghallgatja az érintett diákotthon-lakót, és megvizsgálja a szóban forgó ügy részleteit.
 6. f) A Bizottság többségi szavazással dönt a tárgyalásra kerülő fegyelmi ügyekben.
 7. g) A diákotthoni fegyelmi eljárás a KRE HTK-n tanulmányokat folytató hallgatók esetében képezheti a KRE HTK fegyelmi eljárásának részét is.

22.§    A Diákotthoni Fegyelmi Bizottság eljárási rendje

(1)    Ha a Diákotthon lakója vét a DH-ben lefektetett szabályok valamelyike ellen, a kihágás tanújává vált, vagy arról tudomást szerzett, a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság tagja felkeresi és meghallgatja, majd indokolt esetben szóban figyelmezteti a hallgatót, és a szóbeli megrovás tényéről értesíti a diákotthon vezetőt. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségénél írásban fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.

(2) Ha a Diákotthon megrovásban részesített lakója vét a DH-ben megfogalmazott szabályok valamelyike ellen, a diákotthon vezető a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság egy tagjának jelenlétében meghallgatja, és figyelmeztető szándékú beszélgetést követően szigorú megrovásban részesíti. A diákotthon vezető figyelmeztető levelet ír az érintett hallgatónak, és a levél tartalmát ismerteti a Diákotthoni Fegyelmi Bizottsággal. A diákotthon vezető az írásbeli figyelmeztetés másolatát eljuttatja a fenntartóhoz (Dunamelléki Református Egyházkerület), ill. a HTK-n tanulmányait folytató érintett esetében a KRE-HTK dékánjához is. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségénél írásban fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.

(3) Amennyiben az írásban figyelmeztetett diákotthon-lakó ismételten vét a DH ellen, a diákotthon vezető (legalább) egy tanú jelenlétében felhívja erre az érintett lakó figyelmét, majd 5 munkanapon belül összehívja a Diákotthoni Fegyelmi Bizottságot, és a Bizottság ülésére (tárgyalás) meghívja az érintett lakót. A diákotthon-lakó meghallgatása után a diákotthon vezető (mint elnök) indítványa nyomán a Fegyelmi Bizottság tárgyaláson hozott döntéssel kezdeményezheti az érintett diákotthon-lakó kedvezményeinek és juttatásainak csökkentését, illetőleg megvonását, diákotthoni elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését. A diákotthon vezető, mint a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalás eredményéről – a (2) pont szabályozásának megfelelően – írásban értesíti az érintettet, ill. az illetékeseket. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségénél írásban fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.

(4) Amennyiben egy diákotthon-lakó az intézmény céljaival és alapelveivel (vö.II.) ellentétes viselkedést tanúsítva súlyos vétséget követ el, a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke – miután konzultált a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnökségének képviselőjével – ideiglenes jelleggel, de azonnali hatállyal, a fegyelmi eljárás lezárásáig (de legfeljebb 15 napra) kizárhatja az érintett hallgatót a diákotthonból.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

23.§ A fentiekben szabályozott működést kiegészítik a diákotthon további szabályzatai, mint a Diákotthoni Házirend, a Hallgatói Presbitérium Szabályzata, és az időközben érvénybe léptetett szabályzatok.

24.§ A szabályzatok gondozása, aktualizálása a diákotthon vezető, a gazdasági vezető és a Hallgatói Presbitérium közös feladata, ami mindenkoron a Fenntartóval való egyeztetésben történik.

Határozat:

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Ráday Felsőoktatási Diákotthon módosított Szervezeti és Működi Szabályzatát elfogadja.

Az SZMSZ 2022. május 24-én lép hatályba.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felhatalmazza az Egyházkerület Elnökségét a Ráday Felsőoktatási Diákotthon Szervezeti és Működési Szabályzatának a működési engedélyezési eljárás során felmerülő szükségszerű módosítására.