ALAPÍTÓ OKIRAT

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon Alapító Okirata

 

 1. Az Intézmény neve, székhelye
 • Az Intézmény elnevezése: Ráday Felsőoktatási Diákotthon
 • Az Intézmény rövidített neve: RFD
 • Az Intézmény székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
 1. Az Intézmény Alapítója, Fenntartója és Felügyeleti Szerve
 • 2.1 Alapító és Fenntartó: A Dunamelléki Református Egyházkerület
 • 2.2 Felügyeleti szerv: A Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége
 1. Az Intézmény jogelődje, jogállása, típusa
 • 3.1 Az Intézmény jogelődje: 1855 jogelőd (Református Teológus Otthon) 2007. (DRESZKK)
 • 3.2 Az Intézmény jogállása: belső egyházi jogi személy
 • 3.3 Típusa: felsőoktatási diákotthon (egyházi intézmény)
 1. Költségvetési gazdálkodási formája

A Magyarországi Református Egyház Gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV.tv. szerint szabályozott rendben, a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése által jóváhagyott költségvetés alapján, önállóan gazdálkodik. Vállalkozási tevékenységet a fenntartó által meghatározott körben folytathat.

 1. Az Intézmény célja és tevékenysége
 • 5.1 A Dunamelléki Református Egyházkerület Székházában (1092 Budapest, Ráday u. 28.), a Budapest, 36840/1. és a 36846/1. hrsz. alatti ingatlanok újjáépített épületében levő 58 db. kétágyas, fürdőszobás kollégiumi szobában és közösségi tereiben elsősorban a KRE-HTK lelkész és vallástanár képzésén résztvevő hallgatók, illetve a fennmaradt helyekre a felvételi szabályzatban leírtak alapján felvett, felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatásának együttélő közösségként való biztosítása, legfeljebb 116 férőhelyen.
 • 5.2 A diákotthonban lakó hallgatók részére a tanulás, a pihenés, a rekreáció feltételeinek biztosítása.
 • 5.3 Egyéni és közösségi hit megélésének, szokássá váló gyakorlásának támogatása, gazdagítása
 • 5.4 Az aktuális életfeladataik elvégzéséhez szükséges készségek elsajátításához életviteli tanácsadás és önképzőkörök megszervezése.
 • 5.5 Kulturált kikapcsolódásra, szórakozásra ösztönzés.
 • 5.6 A KRE további karjaival, kollégiumaival való ismerkedés, kapcsolattartás, keresztyén értelmiségi háló kialakulásának szorgalmazása.
 1. Az Intézmény tevékenységi köre TEÁOR szerint:
 • 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 1. Az Intézmény képviselete, vezetőjének kinevezési rendje
 • Az intézmény szakmai irányítója a diákotthon vezető, aki kinevezéssel a Dunamelléki Református Egyházkerület alkalmazásában álló főállású intézeti lelkész, lehetőség szerint a KRE-HTK minősített oktatója, aki jártas nevelői/lelkigondozói/spirituális területen.
 • A diákotthon vezetőt a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége nevezi ki és gyakorolja tevékenysége felett az általános felügyeletet.
 • A diákotthon vezető szolgálati jogviszonya határozatlan időtartamú.
 • Az intézmény gazdasági vezetője a  Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége által kinevezett gazdasági vezető, aki felett az Egyházkerület lelkészi főjegyzője gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • A gazdasági vezető kinevezése határozatlan időtartamú.
 1. A feladatellátás pénzügyi, tárgyi feltételeinek biztosítása
 • 8.1 Az Intézmény működésével felmerülő költségek és egyéb kiadások fedezetét elsősorban a hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulás és a diákotthoni díjak nyújtják, ezt meghaladóan a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi feltételeket a Fenntartó biztosítja.
 • 8.2 Az Intézmény működését az alapító-fenntartó az 5.1 pontban megjelölt, kizárólagos tulajdonában  ingatlanaiban biztosítja.
 • 8.4 A Diákotthonban lakó hallgatók felvételének rendjét a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Határozat:

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Ráday Felsőoktatási Diákotthon módosított Alapító Okiratát elfogadja.

Az Alapító Okirat 2022. május 24-én lép hatályba.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felhatalmazza az Egyházkerület Elnökségét a Ráday Felsőoktatási Diákotthon Alapító Okiratának a működési engedélyezési eljárás során felmerülő szükségszerű módosítására.